Scroll to top
Nav

Stadgar

§1. FIRMA

Föreningens firmanamn är: ”Skandinavisk förening för SK686, 8 oktober 2001”.

§2. ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål

 • att hedra offrens minne
 • att på olika sätt stödja och hjälpa de anhöriga till Milano-olyckans offer
 • att efter bästa förmåga arbeta för förbättrad flygsäkerhet för att undvika ytterligare olyckor
 • att samarbeta med svenska och utländska föreningar med samma eller liknande ändamål
 • att få fram hela sanningen om vad som hände

§3. STYRELSENS SÄTE

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§4. ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsstämma, styrelse, och om styrelsen så beslutar, arbetsutskott.

§5. MEDLEMSKAP

Anhöriga samt vänner med flera som hade en relation till Milano-olyckans offer äger rätt till medlemskap i föreningen.

§6. FÖRENINGSSTÄMMA

a) Föreningsstämman är högsta beslutande myndighet i alla föreningens angelägenheter.

b) Vid föreningsstämma äger medlem, som fullgjort sina skyldigheter i enlighet med dessa stadgar, rätt att närvara samt där utöva yttrande-, förslags- och rösträtt.

c) Ordinarie föreningsstämma hålles årligen på tid och plats som bestämmes av styrelsen, dock skall sådan föreningsstämma avhållas före maj månads utgång.

d) Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av funktionärer vid stämma
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Fråga om föreningsstämma blivit behörigen utlyst
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Frågan om ansvarsfrihet för föreningens styrelse med anledning av föredragen berättelse
 6. Fastställande av avgifter
 7. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 9. Val av två revisorer
 10. Behandling av till föreningsstämman inkomna motioner
 11. Övriga av föreningens styrelse förelagda ärenden

e) Extra föreningsstämma hålls, när föreningens styrelse så beslutar eller då minst 1/4 av föreningens medlemmar därom gör skriftlig framställning till föreningens styrelse.

f) Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma kan ske per e-post eller per post i slutet brev för de medlemmar som så önskat. Kallelse skall vara befordrad senast en månad före föreningsstämmans hållande.

g) Medlem, som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen kan inkomma med motioner till föreningsstämman. Motion ska inlämnas till föreningens styrelse senast två veckor före det datum som föreningsstämman hålles.

h) Vid ordinarie föreningsstämma skall ej andra ärenden upptagas än de som framlagts enligt av föreningens styrelse utarbetad föredragningslista med mindre att föreningsstämma med enkel majoritet så beslutar.

Vid extra föreningsstämma får ej andra frågor än de som angivits i kallelsen upptas till avgörande. Ej får någon för egen del deltaga i avgörandet av fråga vari hans enskilda intressen är stridande mot föreningens.

i) Beslut på föreningsstämma sker genom öppen omröstning med enkel majoritet. Öppen omröstning förrätas genom upprop om så påkallas. I händelse av lika röstetal för olika meningar blir den av ordföranden vid föreningsstämma biträdda meningen gällande. Vid val avgör dock lotten.

§7. STYRELSEN

a) Föreningens styrelse handhar ledning av föreningens verksamhet och är, när föreningsstämman ej är samlad, föreningens högsta beslutande och verkställande organ.

b) Föreningens styrelse består av det antal ledamöter, som ordinarie föreningsstämma beslutar. Ledamöter och suppleanter väljes på ordinarie föreningsstämma för en tid av en föreningsstämmeperiod.

c) Föreningens styrelse utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

d) Föreningens styrelse kan 14 dagar före sammanträdet, inom sig utse ett arbetsutskott, i vilket föreningens ordförande är självskriven ledamot.

e) Styrelsen är beslutför, då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal för olika meningar blir den av ordföranden vid sammanträdet biträdda meningen gällande. Vid val avgör dock lotten. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

f) Styrelsen är redovisningsskyldig till och ansvarig inför föreningsstämman.

§8. ARBETSUTSKOTT

a) Arbetsutskott, i den mån styrelsen utsett ett sådant, äger, när styrelsen ej är samlad, rätt att fatta beslut rörande föreningens löpande verksamhet och i övrigt utöva samma befogenheter som föreningens styrelse. Föreningens ordförande skall leda arbetsutskottets sammanträden. Arbetsutskottet fördelar inom sig övriga poster.

b) Beträffande arbetsutskottets beslutförhet och omröstning skall tillämpliga delar gälla vad som stadgas för föreningens styrelse (§7, moment f).

§9. FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de styrelsen därtill utser.

§10. ANSVAR FÖR FÖRENINGENS FÖRBINDELSER

Endast föreningens tillgångar, förfallna men ej guldna avgifter inräknade skall häfta för föreningens förbindelse.

§11. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår.

§12. REVISION

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka utses på ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa föreningsstämma.

Fullständigt bokslut jämte förvaltningsberättelse för föregående år skall årligen fyra veckor före det datum som föreningsstämman hålles stå till revisorernas förfogande.

Revisorerna skall senast två veckor före det datum som föreningsstämman hålles ha avgivit skriftlig revisionsberättelse över av dem verkställd granskning, däri ansvarsfrihet för föreningens styrelse till- eller avstyrkes. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse jämte revisorernas revisionsberättelse skall redovisas vid ordinarie föreningsstämma. De medlemmar som så önskar kan efter anmodan till styrelsen få berättelserna utsända per e-post eller post.

§13. UTESLUTNING AV MEDLEM

a) Medlem som

 • häftar i skuld till föreningen för förfallna avgifter och trots uppmaning underlåter att betala dem eller som
 • förfar i strid med dessa stadgar eller i strid mot beslut som fattas i ordning fattade beslut, eller eljest illojalt mot föreningen, och ej inom 30 dagar efter uppmaningen från föreningen vidtager effektiv rättelse, får av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen.

b) Om den uteslutne är missnöjd med uteslutningsbeslutet kan han hänskjuta frågan till föreningsstämma. Begäran om sådant hänskjutande skall vara föreningens styrelse tillhanda inom en månad från den uteslutne delgavs det beslut med vilken han är missnöjd. Om beslutet på föreningsstämman ej biträds med 2/3 majoritet är detsamma förfallet.

§14. FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Föreningen kan ej upplösas med mindre än två på varandra följande föreningsstämmor fattat beslut om med 3/4 majoritet.

Om föreningen upplöses skall eventuella tillgångar disponeras enligt beslut på sista föreningsstämma.

§15. ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar skall ske med 3/4 majoritet vid ordinarie föreningsstämma eller med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav dock en skall vara ordinarie.

Dessa reviderade stadgar antogs enhälligt vid ordinarie föreningsstämma den 1 februari år 2003.